Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizujemy dla uczniów:

Liceum Ogólnokształcącego,

Technikum,

Szkoły Branżowej I stopnia

W codziennej pracy dydaktyczno–wychowawczej z uczniem bierzemy pod uwagę jego indywidualne możliwości i predyspozycje, staramy się zminimalizować trudności w nauce oraz zwiększyć motywację do dalszego rozwoju.

Organizując pomoc psychologiczno–pedagogiczną dla naszych uczniów stawiamy sobie do realizacji dwa główne cele:

1. Dostrzec w porę każdego ucznia, który ma problemy i pomóc mu je rozwiązać.

2. Rozwijać pasje, zdolności i zainteresowania młodzieży.

Zgodnie z prawem oświatowym pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, logopeda oraz nauczyciele specjaliści. Wszystkie działania odbywają się za zgodą i we współpracy z rodzicami uczniów. Współpracujemy również z poradnią psychologiczno–pedagogiczną oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Kto może skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. Obligatoryjnie uczniowie posiadający opinie wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a zatem uczniowie:

 • niepełnosprawni,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowani społecznie,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja),
 • szczególnie zdolni,
 • przewlekle chorzy,
 • przeżywający niepowodzenia szkolne,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • będący w trudnej sytuacji bytowej, kryzysowej lub traumatycznej,
 • mający trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

2. Każdy uczeń, który nie posiada opinii lub orzeczenia, a z różnych przyczyn potrzebuje pomocy, również może skorzystać z oferty pomocy psychologiczno–pedagogicznej w naszych szkołach. Jeżeli jest pełnoletni, może sam wystąpić o objęcie go pomocą. W innym przypadku o pomoc wnioskują rodzice ucznia bądź nauczyciele za zgodą rodziców.

Dla uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz tych, którzy zostali zgłoszeni do objęcia pomocą przez rodziców, nauczycieli lub z własnej inicjatywy, zostają organizowane różne formy pomocy. Oferta proponowanych przez szkołę działań wspierających zostaje przedstawiona rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi

Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zostaje opracowany Indywidualny Program Edukacyjny (na podstawie Wielospecjalistycznej Diagnozy Poziomu Funkcjonowania Ucznia). IPET wraz z zaproponowanymi w nim formami wsparcia zostaje przedstawiony rodzicom ucznia w celu akceptacji. Po wyrażeniu przez rodziców zgody następuje realizacja programu przez dany etap edukacyjny - czas nauki w Liceum, Technikum lub Szkole Branżowej I stopnia. Każdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczy w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Formy udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z elementami terapii

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej .

Porady i konsultacje w zakresie:

 • problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów,
 • interpretacji treści opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb możliwości uczniów,
 • wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • sposobów radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i kryzysowymi,
 • możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia,
 • innych, w zależności od potrzeb.

Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez logopedę, tyflopedadoga, oligofrenopedagoga, surdopedagoga.

Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu specjalistycznego oraz programów opracowywanych indywidualnie dla każdego ucznia lub grupy uczniów.

Wykorzystujemy:

 • BIOFEEDBACK
 • Terapię METODĄ WARNEGO
 • AUDIO-TRAINER 3000
 • NEUROFORMĘ – trening funkcji poznawczych oraz ćwiczenia ruchowe

 

OFERTA DLA RODZICÓW !!!

Szkolny pedagog i psycholog oferują wsparcie rodzicom, którzy:

 • przeżywają trudności w relacji ze swoim dorastającym dzieckiem,
 • mają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • mają poczucie bezradności w roli rodzica,
 • trudno jest im poradzić sobie z uczuciami i emocjami,
 • potrzebują wsparcia innych osób w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi

Celem tych działań jest uczenie rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się,  wspieranie rodziców  w radzeniu sobie w codziennych trudnościach wychowawczych, refleksja nad własną postawą wychowawczą.

 

     pracownia terapii        

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1