Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 16.30 w szkole przy ul. Saskiej 4/6 w Radomiu.

Wniosek  Oświadczenie

W Ramach „Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025” uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu:

-autyzmu, w ty zespołu Aspergera

-słabosłyszenia

-słabowidzenia

-niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazji -niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim -niepełnosprawności sprzężonych mogą skorzystać z dofinasowania do zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wraz z dowodami zakupu. Jeśli nie zostało dołączone orzeczenie na III etap kształcenia, proszę doręczyć je razem z wnioskiem.

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wraz z dowodami zakupu. Jeśli nie zostało dołączone orzeczenie na III etap kształcenia, proszę doręczyć je razem z wnioskiem.

Wniosek

Oświadczenie

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są :

-w szkołach uczestniczących w realizacji Projektu (Punkt informacji mieszczący sie w sekretariacie)

- na stronie internetowej Projektu: https://ekospecjalisci.zdz.kielce.pl/index.php

jpg plakat

Komunikat dla absolwentów składających deklarację maturalną na egzamin w roku 2020 do dyrektora OKE

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020, zobowiązani są do 09.09.2019r. złożyć deklaracje wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 17 września 2018 r. przyjęta została Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Ponadto informujemy że również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2018-2019-przyjetaprzez-rade-ministrow.html została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Twórcy filmu fabularnego pt. "Klecha" o księdzu Romanie Kotlarzu i wydarzeniach "Czerwca 76" w Radomiu, zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w zdjęciach w dniach 15,16 września 2018, w Radomiu. Poszukujemy epizodystów i statystów w wieku 18-80 lat, którzy podczas zdjęć będą uczestnikami protestu z dnia 25 czerwca 1976 r. W sprawie zapisów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

Absolwenci chcący zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zobowiązani są do dostarczenia deklaracji lub jej wypisania w Sekretariacie Szkoły wraz z świadectwem ukończenia szkoły do dn. 08.09.2018r.

Drodzy maturzyści!

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi procedurami i terminami w zakresie egzaminu maturalnego 2017/2018.

W linkach poniżej załączone są wszystkie potrzebne informacje:

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3023

Zasady indywidualnego zgłaszania się na egzamin maturalny w 2018 roku.

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3032

Terminy złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3035

Deklaracje dostępe w Selretaracie Szkoły.

Informacje o płatnościach za egzamin maturalny załączone są pod deklaracje w załącznikach.

Źródło informacji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie http://oke.waw.pl/

 

 

Podczas otwarcia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach,uczniowie Szkół im. 72 Pułku Piechoty Podczas otwarcia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach,uczniowie Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, wzięli udział w uroczystym apelu klas mundurowych z udziałem Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza.Uroczysty apel który odbył się 5 września, zainaugurował pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych. Program ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.Uczniowie naszej placówki po zakończeniu uroczystego apelu zwiedzili wystawę Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, zapoznali się ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu  Wojska Polskiego oraz spróbować swoich sił na symulatorach np: lotu, strzelania, walki w terenie itp., prezentowanych przez krajowe  i zagraniczne firmy zbrojeniowe. W czasie targów kadra dydaktyczna realizująca innowację mundurową  w naszej szkole, wzięła również udział w spotkaniu z sekretarzem stanu w MON, panem ministrem  Michałem Dworczykiem, który zapoznał zebranych z celami i założeniami programowymi ww. pilotażu.Podkreślić należy, że Szkoła  im. 72 Pułku Piechoty, jako jedna z dwóch w regionie radomskim została zakwalifikowana do realizacji tego pilotażu. To wyróżnienie nasza placówka zawdzięcza już prawie dziesięcioletniemu  zaangażowaniu szkoły w edukację uczniów klas mundurowych oraz wysokiemu poziomowi wyszkolenia naszych wychowanków. Program pilotażowy, który uruchomiony został we wrześniu 2017 roku, będzie trwał dwa lata i będzie miał formę zajęć teoretycznych  i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.Opiekę merytoryczną i wsparcie szkoleniowe dla naszej placówki  w ramach pilotażu zapewniać będzie 42 Baza Lotnictwa Szkolnego  w Radomiu oraz WKU Radom.Absolwenci naszej szkoły biorący udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową. Będą mieli również pierwszeństwo  w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast uczniowie pragnący kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „NOWEJ” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny w 2017 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Pierwszy zjazd: 17. 09. 2016 r.,  godz. 8.00

    Cały plan dostępny tu:

LOGZ Harmonogram zjazdów

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego będzie można sprawdzać w sekretariacie szkół ul. Saska 4/6 od dnia 12 września, od godz. 13. Nie udzielamy informacji telefonicznej.

Nowy rok nauki 2016/2017 rozpoczął się w Szkołach w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego od uroczystości nadania imienia 72 Pułku Piechoty.

To było wyjątkowe powitanie nowego roku szkolnego. 1 września 2016 r. po krótkim spotkaniu z wychowawcami w szkole, uczniowie przeszli na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie wicedyrektor szkoły Krzysztof Linowski odczytał akt nadania szkole imienia 72 Pułku Piechoty. W tym czasie obradowała nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu, której głównym punktem było to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Wśród gości byli: Andrzej Piłat – prezes Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Jerzy Wątroba – prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Katarzyna Kołodziejska - dyrektor Szkół w Radomiu. Sesję uświetniła swoją obecnością kompania honorowa uczennic i uczniów. Kolejnym punktem uroczystości był udział we mszy świętej przed kościołem garnizonowym wraz z ceremoniałem wojskowym, w związku z 77. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej. Następnie delegacje uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły udały się pod pomnik Żołnierzy 72 Pułku Piechoty. Po odsłonięciu monumentu, grupa inicjatywna jego budowy przekazała pomnik pod stałą opiekę Szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Dopełnieniem uroczystości było symboliczne otwarcie szkolnej izby pamięci patrona w budynku głównym przy ul. Saskiej 4. Uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich najserdeczniej witani członkowie rodzin żołnierzy, oficerów i podoficerów 72 Pułku Piechoty. Zapraszamy radomian do zwiedzanie naszej ekspozycji.

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1